Home > JAE

JAE-stock

025-5056-000 FI-JK40S-VF14A-R3000B IL-Z-6PL-SMTYE-R1500 WH1P040WA1-E6000
025-5056-001 FI-JW50C-SH1-100 IL-Z-6S-S125C3 WM2M054JPA
025-5057-000 FI-JZ50C-R6000 IL-Z-7S-S125C3 WP10-P004VA10
025-5057-001 FI-NXB40SL-HF10-R3000 IL-Z-9PL-SMTY-E1500 WP21-P010VA1-R8000
025-5058-000 FI-RC3-1A-1E-15000 IMP809JEUR-T WP21-S010VA1-R8000
025-5058-001 FI-RC3-1B-1E-15000 IMSA-9860B-30Y518 WP21-S024VA1-R8000
025-5059-000 FI-RE21S-HF IPS1011RPBF WP21-S034VA1-R8000
100R-JMDSS-G-1-TF FI-RE21S-VF-R1300 JC25-05HG WP25D-P010VA1
10314-52A0-008 FI-RE31S-VF-R1500 JK-C15-1C WP25D-P010VA1-R8000
1L-FPR-40S-HF-E3000 FI-RE41S-HF KX14-30K5D1-E650 WP25D-P028VA1-R6000
1L-FPR-U34S-HF-E3000 FI-RE41S-HFA-R1500 KX14-40K2B-E1000 WP25D-P028VA1-R8000
2RR4J12A05431 FI-RE41S-HF-E1500 KX14-40K2D1-E1000 WP25D-P038VA1-R8000
AA01A-S010VA1-R3000 FI-RE41S-HF-J-R1500 KX14-40K8D-E650E WP25D-S010VA1
AA01B-S040VA1-R3000 FI-RE41S-HF-R1500 KX14-50K11D-E300 WP25D-S010VA1-R6000
AA01-P030VA1 FI-RE41S-VF-R1300 KX14-60K2D1-E1000 WP25D-S010VA1-R8000
AA03-P020VA1-R6000 FI-RE51S-HF KX14-70K2DE WP25D-S028VA1-R6000
AA03-P020VA2-R6000 FI-RE51S-HF-R1500 KX14-70K5DE WP25D-S038VA1-R6000
AA03-P020VAE-R6000 FI-RE51S-VF KX14-70K8D-E650 WP25D-S038VA1-R8000
AA03-P022VA2-R6000 FI-RE51S-VF-R1300 KX15-100K2DE WP26-S040VA1
AA03-P022VAE-R6000 FI-S10P-HFE KX15-100K3DE WP26-S054VA1-R15000
AA03-P024VA2-R6000 FI-S20P-HFE1500 KX15-40K4D1-E1000 WP27D-P038VA1
AA03-P028 FI-S20S KX15-40K4D1-W-E1000 WP27D-S038VA3-R15000
AA03-P030VA1-R6000 FI-S2P-HF-T-E1500 KX15-70K2DE WP3-P024VA1-R6000
AA03-P050VA1-R6000 FI-S30P-HFE LY10-C1-5-10000 WP3-P030
AA03-P050VAE-R6000 FI-S3P-HFE-E1500 LY10-C2-5-10000 WP3-P030VA1-R6000
AA03-P064VA2-R6000 FI-S4P-HF-T-E1500 LY10-C2-A1-10000 WP3-S042VA1
AA03-P064VAE-R6000 FI-S5P-HFE LY10-DC10BR WP6-P024VA2
AA03-P070VA1-R6000 FI-S5P-HFE-E1500 M120-55780 WP6-S010VA2
AA03-P070VAE-R6000 FI-SEB20P-HF16RE M23S05K351 WP6-S010VA2-R6000
AA03-P080VA1-R6000 FI-TWE21P-VF-E1400 M23S05K4F1 WP6-S050VA1-R6000
AA03-P080VA2-R6000 FI-WE41P-HFE M34P75C4F1 WP7A_S030VA1-R6000
AA03-S020VA1 FI-X30HL M34P75C4F2 WP7A-P010VA1
AA03-S020VAE-R6000 FI-X30SSLA-HF M34S75C4F1 WP7A-P016VA1-R6000
AA03-S024VA1-R6000 FI-X30SSLA-HF-R2500 M34S75C4F2 WP7A-P020VA1
AA03-S040VA1-R6000 FI-X30SSL-HF M44S05K4F1 WP7A-P024VA1-R8000
AA03-S080VA1-R6000 FI-XB30S-HF10-NPB-R3000 M47S65H2FA WP7A-P026VA1-R6000
AA03-S080VAE-R6000 FI-XB30SL-HF10-NPB-R3000 MM60-52B1-B1-R850 WP7A-P026VA1-R8000
AA06-P010VA2-R6000-NK FI-XB30SRL-HF11-R3000 MM60-52B1-E1-R650 WP7A-P030VA1
AA06-P016VA2-R6000 FI-XC3A-1-15000 MM60-EZH039-B5-R850 WP7A-P030VA1-R6000
AA06-P024VA2 FJK-MX34-1 MM60-EZH059-B5-R650 WP7A-S010VA1-R6000
AA06-P030VA2-R6000 FP5S055HG2R1200 MX19002P51 WP7A-S016VA1-R500
AA06-P050VA2-R6000-NK FVDDFM1.25-250A MX19002S51 WP7A-S016VA1-R8000
AA06-S024VA2-R6000 HD1P040-CSH2-10000 MX19004P51 WP7A-S020VA1-R6000
AA06-S040VA2-R6000-NK HD1P040-PB1 MX19004S51 WP7A-S024VA1-R500
AA06-S060VA1-R6000 HJ1P050-CSH1-10000 MX19P10K451 WP7A-S024VA1-R6000
AA07A-S026VA1 HJ1P050MA1R6000 MX19S10K451 WP7A-S024VA1-R8000
AA07A-S026VA1-R6000 HJ1P050-PB1 MX23A12XF1 WP7A-S026VA1-R6000
AA07B-P070VA1-R6000 IL-312-20P-VF30-A1-E3500 MX23A18SF1 WP7A-S028VA1-R6000
AA07-P010 IL-312-40PB-VF-A1-E3500 MX23A26SF1 WP7A-S030VA1-R500
AA07-P016VA1 IL-312-A20P-VF-A1-E3500 MX23A26XF1 WP7A-S030VA1-R6000
AA07-P040VA1 IL-312-A20S-VF-A1-E3500 MX23A34NF1 WP7A-S030VA1-R8000
AA07-P050VA1-R6000 IL-312-A30P-VF-A1-E3500 MX23A34SF1 WP7A-S036VA1
AA07-S010VA1-R6000 IL-312-A30SB-VFH05-A1-E3000 MX23A34XF1 WP7A-S050VA1-R500
AA07-S020VA1-R6000 IL-312-A60P-VF-A1-E3500 MX23A40NF1 WP7B-P050VA1-R6000
AA07-S020VAE-R300 IL-312-A60S-VF-E3000 MX23A40SF1 WP7B-P070VA1-R500
AA07-S030VA1 IL-312-A80S-VF-A1-E3500 MX23A40XF1 WP7B-P070VA1-R8000
AA07-S032VA1-R6000 IL-3S-S3L-(N) MX31070NFD WP7B-S034VA1
AA07-S034VA1 IL-402-18S-S1L-SA-E1000 MX34003SF1 WP7B-S034VA1-R500
AA07-S050VA1 IL-402R-10S-SIL-SAT-E1000 MX34005SF1 WP7B-S034VA1-R6000
AA07-S060VA1 IL-AG10-8S-S3C1 MX34005UF1 WP7B-S034VA1-R8000
AA07-S060VA1-R6000 IL-AG5-10S-S3C1 MX34007SF1 WP7B-S040VA1
AA21-P046VA1-R8000 IL-AG5-16S-D3C1-A MX34008SF4 WP7B-S040VA1-R500
AA21-P058VAP-R1000 IL-AG5-22S-D3C1 MX34012NF1 WP7B-S040VA1-R6000
AA21-S046VA1-R8000 IL-AG5-30P-D3T2 MX34012PF1 WP7B-S050VA1-R6000
AA22LA-S028VA1-R6000 IL-AG5-30S-D3C1 MX34012SF1 WP7B-S070VA1-R6000
AA22LB-S036VA1-R6000 IL-AG5-4S-S3C1 MX34014SFA WP7B-S40VA1?
DBU-25PF-FO IL-AG5-5P-S3C1 MX34016NF1 WP7-P010VA1-R500
DC2R019JA5R1700 IL-AG5-5SK-S3C1-LB MX34016PF1 WP7-P010VA1-R6000
DC2R019JA7R1700 IL-AG5-5S-S3C1 MX34016SF1 WP7-P010VA1-R8000
DD1R030HA1R1300 IL-AG5-6P-S3C1 MX34016UF1 WP7-P016VA1-R6000
DD1R030HA2R1500 IL-AG5-6S-S3C1 MX34020NF1 WP7-P020VA1-R8000
DD4PA40MA1 IL-AG5-7P-S3C1 MX34020NF3 WP7-P024/AA07-P024
DR-PC24-1-7000 IL-AG5-7S-S3C1 MX34020PF1 WP7-P024VA1-R6000
DX07P024-LBSL-01-2650 IL-AG5-C1-5000 MX34020SF1 WP7-P028VA1
DX07P024MJ1P410 IL-AG5-C1-7500 MX34020UF1 WP7-P030VA1
DX07P024MJ1R1500 IL-AG5-PC1-5000 MX34024NF1 WP7-P030VA1-R6000
DX07P024MJ1R1512 IL-AG9-2P-S3C1 MX34024SF1 WP7-P030VA1-R8000
DX07S024JJ3R1300 IL-AG9-2S-S3C1 MX34024UF1 WP7-P032VA1
DX07S024XJ1R1100 IL-AG9-2S-S3C1-B MX34028NF2 WP7-P032VA1-R6000
DYR-06V-2-W-A IL-AG9-3P-S3C1 MX34028SF1 WP7-P034VA1-R6000
ES5P09K5F1 IL-AG9-3S-S3C1 MX34032NF2 WP7-P060VA1-R6000
F1-VHP50S-A-HF11-R3000 IL-FHJ-27S-HF-N1-R2000 MX34032SF1 WP7-S010VA1-R8000
F1-W41P-HF-E1500 IL-FHJ-33S-HF-E2000 MX34032UF2 WP7-S020VAE-R300
FA5R018HP1R3000 IL-FPR-10S-VF-E1500 MX34036NF2 WP7-S028VA1-R6000
FA6S080HP1R3000 IL-FPR-20S-VF-N1-R1500 MX34036SF1 WP7-S030VA1-R6000
FB10S041JA2 IL-FPR-24S-VF-E1500 MX34040NF2 WP7-S030VA1-R8000
FB3S045C11R3000 IL-FPR-U14S-HF-N1-R3000 MX34040SF1 WP7-S040VA1-R6000
FB3S045C12R3000 IL-G-14S-S3C2-SA MX34E08SF1 WP9-P020VA1
FB3S057C11R3000 IL-G-3S-S3C2 MX34S75C4F2 WP9-P020VA1-R6000
FB3S061C11R3000 IL-G-4S-S3C2-SA MX36002SQ3 WP9-P024VA1
FB4S039C11R3000 IL-G-C2-SA-10000 MX36004XF3 WP9-P024VA1-R6000
FB5S039JA1R2000 IL-S-12S-S2C2-S MX44000XP1 WP9-P032VA1
FB6S015JA1R3000 IL-S-3S-S2C2 MX44000XP2 WP9-P060VA1
FB6S029JA1R IL-S-9S-S2C2 MX47039SF2 WP9-S020VA1
FB6S039JA1R3000 IL-S-C2-S-10000 MX5-A-20P-L-B-C13 WP9-S032VA1
FB8S029JA1R2000 IL-WX-14PB-HF-HD-S-B-E1000E MX5-A-20S-C WP9-S032VA1-R6000
FB8S041JA1R2000 IL-WX-14S-VF-B-E1000E MX5-B-SG-C2-5000 WP9-S060VA1
FF0120SA1-E3000 IL-WX16PB-HF-HD-S-B-E1000 MX5-SG-C1-5000 WR-100P-VF-1-E1500
FF01R28SA1-R3000 IL-WX-24PB-VF-B-E1000E MX8-A-16S-C WR-100P-VF60-1-E1200
FF0235SA1-E3000 IL-WX-28S-VF-B-E1000E PS-D4C16 WR-100P-VF60-E1200-SYS
FF0240SV1-R3000 IL-WX-30SB-VF-B-E1000E PS-D4C40 WR-20P-VF-A1-E1500
FF0260SS1-R3000 IL-WX-32PB-HF-B-E1000E SF56S006V4AR2000 WR-30P-VF-N1-R1500
FF02S15SM1-R3000 IL-WX-36PB-HF-HD-S-B-E1000 SF56S006V4BR2000 WR-30SB-VF-N1-R1500
FF02S31SM1-R3000 IL-WX-36PB-HF-HD-S-B-E1000E SF58S006VBAR2000 WR-30S-VFH05-1-E1500
FF02S40SV1 IL-WX-8S-VF-B-E1000E SM3ZS067U215ER1500 WR-40PB-HF-HD-A1E
FF02S40SV1-R3000 IL-WZ-18SB-VF-E1000 SRCN6A21-16P WR-40PB-VF50-N1-R1300
FF02S45SV1 IL-Y-3P-S15T2(EF) SRD-SIM4 WR-40P-HF-HD-A1E-R1200
FH29B-80S-0.2SHW(05) IL-Y-4S-S15C3 ST10S008V4AR1800 WR-40S-VF-1-E1500
FH29DJ-70S-0.2SHW(05) IL-Z-10PL-SMTY-E1500 ST11S008V4HR2000 WR-40S-VFH05-N1-R1500
FI-C3-A1-15000 IL-Z-12 PLI-SMTY-E1500 ST16S014VCAR1500 WR-50SB-VFH30-1-E1000
FI-E30HL IL-Z-12PL-SMTYE-R1500 TX25-80P-LT-H1E WR-60S-VFH05-N1-R1500
FI-E30S-R1500 IL-Z-14 PLI-SMTY-E1500 WA5P080VA1E3000 WR-70S-VF-I-E1599
FI-J30S-VF15N-R3000 IL-Z-14PL-SMTY-E1500 WD2F144WB1R300 WR-80S-VFH05-E1500
FI-J40S-VF15N-R3000 IL-Z-14PL-SMTYE-R1500 WD4M100WP-1-R350 WR-L40P-VF-A1-E1500
FI-JH40S-HF10-R3000 IL-Z-2PL-SMTYE-R1500 WD-T100S4V-VF-EC-R1000
FI-JK40C-R3000 IL-Z-3PL-SMTY-E1500 WH1P024WA1-E6000

PREVIOUS:JST-stock NEXT:KET-stock

CONTACT US

Contact: carola_cai

Phone: 15914105518

Tel: 15914105518

Email: sales@interstartech.com

Add: Duhui electronic building ,huaqiang north Street, futian Town, futian District, Shenzhen, China